Εισαγωγή

Στην ελληνική διαδικτυακή αγορά διαφήμισης, είναι πάγια πρακτική η αγορά διαφημιστικού χώρου να βασίζεται στους unique users. Αυτό σημαίνει ότι ο διαφημιζόμενος αγοράζει μια κατάταξη ενός μεγαλύτερου αριθμού unique users και όχι, όπως θα ήταν αποδοτικότερο, ειδικά κοινά στοχευμένα με κριτήρια.

Όταν η αγορά διαφημιστικού χώρου βασίζεται στους unique users, δεν υπολογίζεται καθόλου η σύσταση του κοινού που θα δει μια δεδομένη διαφήμιση. Για παράδειγμα, πόσοι άνδρες και πόσες γυναίκες το αποτελούν, σε ποιες ηλικιακές κατηγορίες ανήκουν, καθώς και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει αυτό το κοινό, όπως οι εργασιακές σχέσεις, η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικό οικονομικά χαρακτηριστικά και πολλά άλλα.

Η στόχευση της διαφήμισης στο κοινό στόχο του προϊόντος είναι, όπως μας έχει δείξει η προηγούμενη εμπειρία σε όλα τα μέσα διαφήμισης, πολύ σημαντική. Μέσω αυτής της στόχευσης μπορεί ο διαφημιζόμενος να βρει το ειδικό κοινό που αφορά το προϊόν του. Εάν βρει και απευθυνθεί στοχευμένα στο κοινό που τον αφορά, είναι δεδομένο ότι τα χρήματα του θα έχουν πολύ καλύτερη απόδοση.

Τι είναι το σύστημα Easyads;

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα ψηφιακής διαφήμισης, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την καλύτερη στόχευση του κοινού που ενδιαφέρει τους διαφημιζόμενους, με αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλής απόδοσης του διαφημιστικού τους budget.

Ταυτόχρονα, βοηθά στην καλύτερη εμπορική εκμετάλλευση των συνεργαζόμενων websites, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα που συνδυάζει την έρευνα κοινού με ταυτόχρονη χρήση προηγμένων αλγορίθμων και του ειδικού ad server, με αποτέλεσμα την αυξημένη δυνατότητα επίτευξης διαφημιστικών εσόδων.

Οι αναλύσεις του συστήματος easyads, βασίζονται στα αριθμητικά δεδομένα και τα αποτελέσματα του εργαλείου διαχείρισης ερευνών Webrating (περισσότερα από 400.000 απαντημένα ερωτηματολόγια μέχρι σήμερα). Επίσης, περιλαμβάνουν και τη σύγκριση της στάσης του κοινού κάθε website με άλλες συμβατικές έρευνες, που διεξάγονται σε μηνιαία βάση, όσον αφορά τον γενικό πληθυσμό, τους χρήστες internet και τους συχνούς χρήστες internet.