Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο Εκδότης ή ο Διαφημιζόμενος συμφωνεί, όπως και η Εταιρεία, να διατηρούν όλες τις λεπτομέρειες των συμβατικών τους σχέσεων εμπιστευτικές.

Μετά τη λήξη της παρούσας σύμβασης, ο Εκδότης ή ο Διαφημιζόμενος και η Εταιρεία συμφωνούν να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες πάσης φύσεως, που ανταλλάχθηκαν πριν ή κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους Σύμβασης και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη οποιασδήποτε αποκάλυψής τους από τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες τους, ακόμη και μετά τη λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

Οι πληροφορίες που καλύπτονται από το παρόν άρθρο περιλαμβάνουν τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται από τους ιστότοπους των Εκδοτών ή των Διαφημιζόμενων, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής αγοράς ή πώλησης. Κατά συνέπεια, ο Εκδότης ή ο Διαφημιζόμενος συμφωνεί να μην αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες, εφόσον είναι στη διάθεσή του.

Κατ’ εξαίρεση, ένα από τα μέρη μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση της τήρησης του απορρήτου για το σύνολο ή μέρος των πληροφοριών που ανταλλάσσονται, αλλά μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από το άλλο μέρος.