Όροι Χρήσης και προϋποθέσεις

Άρθρο 1 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Οι Γενικοί Όροι και οι Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν αποτελούν τη βάση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Variable Networks & Webrating LTD,(εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία») μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία με έδρα στην 64 Southwark Bridge Road, London SE1 0AS, με αριθμό μητρώου 8319360 και η οποία διαθέτει την πλατφόρμα διαχείρισης διαφημιστικών χώρων σε ιστότοπους EASYADS (εφεξής αναφερόμενη ως «πλατφόρμα EASYADS») καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει συμβληθεί με ή που επιθυμεί να συμβληθεί με την πλατφόρμα EASYADS μέσω της Φόρμας Εγγραφής.

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν υπερισχύουν όλων των άλλων, ιδίως άλλων όρων που μπορεί να θέσει το συμβαλλόμενο μέρος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ρητώς και εγγράφως από την Εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός και μόνον ότι η Εταιρεία δεν επικαλείται κάποιον από τους Όρους που περιέχονται στο παρόν ή δεν τον ενεργοποιεί σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατά τη συνεργασία της με το συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως σιωπηρή παραίτηση από τους Όρους που αναφέρονται στο παρόν.

Άρθρο 2 - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαφημιζόμενος (Advertiser): κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο ή Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση μιας ή περισσοτέρων διαφημιστικών εκστρατειών που θα είναι προσβάσιμες στην πλατφόρμα EASYADS.

Διαφημιστική Εκστρατεία (Ad Campaign): Διαφημιστικό Πρόγραμμα το οποίο ορίζεται ως αλληλουχία επιλογών και ενεργειών που έχουν οργανωθεί από ένα Διαφημιζόμενο με σκοπό, κυρίως, την αύξηση της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου τους, τις πωλήσεις του ή/και την απόκτηση νέων πελατών, οι λεπτομέρειες του οποίου έχουν οργανωθεί και εκπονούνται μέσω της πλατφόρμας EASYADS.

Κλικ (click): η χειροκίνητη και εθελοντική ενεργοποίηση ενός συνδέσμου υπερκειμένου (hypertext) από έναν χρήστη του Διαδικτύου (με τη μορφή ενός διαφημιστικού πλαισίου (banner), κειμένου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διαφήμιση) που βρίσκεται στον ιστότοπο του Εκδότη και έχει ως αποτέλεσμα την ανακατεύθυνση σε μια ιστοσελίδα του ιστότοπου ενός διαφημιζόμενου.

Εκδότης: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συμβληθεί με ή είναι σε θέση να συνάψει σύμβαση με την πλατφόρμα EASYADS μέσω της Φόρμας Εγγραφής, προκειμένου να εμπορευτεί το σύνολο ή μέρος του διαφημιστικού χώρου του ιστότοπου (-ων) που διαχειρίζεται.

EASYADS πλατφόρμα: τεχνολογική λύση που προσφέρεται από την Εταιρεία και επιτρέπει την εμπορική συνεργασία και αυτοματοποιημένη συναλλαγή μεταξύ των Διαφημιζόμενων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Εταιρείας και των επιλεγμένων Εκδοτών.

Ιστότοπος Διαφημιζόμενου: κάθε ιστότοπος που συνδέεται με ένα διαφημιζόμενο και συμμετέχει σε μια διαφημιστική εκστρατεία (campaign), που εκτελείται στην πλατφόρμα EASYADS και προς τον οποίο ανακατευθύνεται ένας χρήστης του Διαδικτύου, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που εμπεριέχεται στους ιστοτόπους των Εκδοτών.

Ιστότοπος Εκδότη: κάθε ιστότοπος που ανήκει σε ένα Εκδότη, όπως ορίζεται στο παρόν και έχει γίνει αποδεκτός ως τέτοιος από την πλατφόρμα EASYADS, και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει, στο πλαίσιο των διαφημιστικών εκστρατειών, διαφημίσεις διαφόρων τύπων με ή χωρίς διαδικτυακούς συνδέσμους (links) που κατευθύνουν τους χρήστες του Διαδικτύου στους ιστοτόπους των διαφημιζόμενων.

Ετικέτα (Tag): κώδικας προγραμματισμού που εισάγεται στον πηγαίο κώδικα της ιστοσελίδας υποστήριξης, και - στην πλειοψηφία των περιπτώσεων – τοποθετείται σε χώρους όπου θα εμφανίζεται η διαφήμιση (αφορά τις απλές μορφές). Μια ετικέτα διαφήμισης καθοδηγεί το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη να αιτηθεί στο διακομιστή διαφήμισης (ad server), να εμφανίσει τη διαδικτυακή διαφημιστική καταχώριση (ένα banner ή κάποια άλλη επιλογή). Αν μια ιστοσελίδα περιέχει πολλαπλούς διαφημιστικούς χώρους, μπορούν να εισαχθούν πολλές ετικέτες.

Κίνηση (Traffic): το σύνολο των κλικ ή και των οικονομικών συναλλαγών που αποκόμισε από τους επισκέπτες ενός ιστότοπου Εκδότη ένας διαφημιζόμενος που συνεργάζεται με την πλατφόρμα EASYADS.

Τεχνητή κίνηση (Artificial Traffic): τα κλικ και οι συναλλαγές που προκύπτουν από τεχνικό ή άλλο λάθος ή των οποίων η προέλευση είναι αυτόματη και δεν προκύπτουν από ενέργειες χρηστών του Διαδικτύου, ή προκύπτουν από την παρέμβαση άλλων παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων και όχι μόνο, ρομποτικών συναλλαγών (bots, robots), τα αιτήματα που προέρχονται από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τους χώρους ηλεκτρονικών συζητήσεων (chat rooms), καθώς και τις γεννήτριες κώδικα (script generators) και τους συνδέσμους (links) που τοποθετούνται σε ιστότοπους ξένους προς τον Εκδότη ή την πλατφόρμα EASYADS, καθώς και κάθε άλλο κλικ αγνώστου προέλευσης.

Έρευνα Webrating: έρευνα, η οποία μετρά και αναλύει το κοινό των ιστοτόπων που την ενσωματώνουν. Μετρά δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν τους επισκέπτες των ιστοτόπων. Τόσο τα ποσοτικά, όπως αριθμός μοναδικών χρηστών, συνολικές σελίδες θέασης, κλπ. όσο και τα ποιοτικά, ηλικίες, φύλο, εργασία, συνήθειες, κλπ.

Υπηρεσία: Διανομή Περιεχομένου μέσω της πλατφόρμας EASYADS.

Άρθρο 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

Η διάρκεια των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων για Εκδότες και Διαφημιζόμενους στην Πλατφόρμα EASYADS, είναι αορίστου χρόνου.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να τερματίσει τη συνεργασία του με την Εταιρεία, για οποιοδήποτε λόγο, μέσω συστημένης επιστολής, ή ηλεκτρονικού μηνύματος προς την ηλεκτρονική διεύθυνση info@easyads.gr ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος της Εταιρείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε από το συμβαλλόμενο μέρος στο έντυπο εγγραφής του, δίνοντας ειδοποίηση 48 ωρών.

Η καταγγελία της Σύμβασης ουδόλως τροποποιεί τους κανόνες Πληρωμών όπως αυτοί ορίζονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

Με τη λήξη της Σύμβασης, το συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται άμεσα να διαγράψει τους εγκαταστημένους στις ιστοσελίδες του ιστοτόπου του κώδικες, που του έστειλε η πλατφόρμα EASYADS.

Άρθρο 4 - ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

Στο πλαίσιο των συμβατικών τους σχέσεων, τα μέρη συμφωνούν ότι η Εταιρεία ασκεί τη δραστηριότητά της με τη δέουσα επιμέλεια και σύμφωνα με τους Νόμους και τους Κανονισμούς που τη διέπουν.

Κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη, από το συμβαλλόμενο μέρος, για τυχόν ζημιές που προκύψουν, απώλεια των παραγγελιών, εμπορικά προβλήματα πάσης φύσεως, ή την απώλεια παροχών, πελατείας ή του κύκλου εργασιών, άμεσα ή έμμεσα, λόγω των διαφημίσεων που εμφανίζονται στον ιστότοπό τους.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση, παράλειψη ή διακοπή της υπηρεσίας που τυχόν συμβεί και οφείλεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, εξωτερικά γεγονότα, ενέργειες τρίτων ή τη συντήρηση των εγκαταστάσεων της.

Υπενθυμίζεται ότι σε καμία περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο ένα από τα δύο μέρη για τη μη εκπλήρωση συμβατικής του υποχρέωσης λόγω ανωτέρας βίας.

Άρθρο 5 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η γλώσσα και η νομοθεσία που ισχύουν για την παρούσα σύμβαση είναι η ελληνική.

Τυχόν διαφορές οποιασδήποτε μορφής που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση υπόκεινται στα ελληνικά δικαστήρια.

Πολιτική κατά της ηλεκτρονικής απάτης, παραχάραξης και πειρατείας

ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαφημιζόμενος: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο η Εταιρεία έχει συνάψει Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση-εκτέλεση μιας ή περισσοτέρων διαφημιστικών εκστρατειών προσβάσιμων μέσω της πλατφόρμας EASYADS.

Περιεχόμενο: οποιαδήποτε μορφή υλικού ή πληροφορίας, ψηφιακής ή άλλης μορφής που διατίθεται από ένα Διαφημιζόμενο στην πλατφόρμα EASYADS.

Εκδότης: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συμβληθεί ή είναι σε θέση να συνάψει σύμβαση με την πλατφόρμα EASYADS μέσω της Φόρμας Εγγραφής, προκειμένου να εμπορευτεί το σύνολο ή μέρος του διαφημιστικού χώρου στον ιστότοπο (-ους) που διαχειρίζεται.

EASYADS πλατφόρμα: τεχνολογική λύση που προσφέρεται από την Εταιρεία και επιτρέπει την εμπορική συνεργασία μεταξύ των διαφημιζόμενων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Εταιρείας και των επιλεγμένων Εκδοτών.

Ιστότοπος Διαφημιζόμενου: κάθε ιστότοπος που συνδέεται με ένα διαφημιζόμενο και συμμετέχει σε μια διαφημιστική εκστρατεία (campaign), που εκτελείται στην πλατφόρμα EASYADS και προς τον οποίο ανακατευθύνεται ένας χρήστης του Διαδικτύου, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που εμπεριέχεται στους ιστοτόπους των Εκδοτών.

Ιστότοπος Εκδότη: κάθε ιστότοπος που ανήκει σε ένα Εκδότη, όπως ορίζεται στο παρόν και έχει γίνει αποδεκτός ως τέτοιος από την πλατφόρμα EASYADS, και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει, στο πλαίσιο των διαφημιστικών εκστρατειών, διαφημίσεις διαφόρων τύπων με ή χωρίς διαδικτυακούς συνδέσμους (links) που κατευθύνουν τους χρήστες του Διαδικτύου στους ιστοτόπους των διαφημιζόμενων.

Υπηρεσία: διανομή Περιεχομένου μέσω της πλατφόρμας EASYADS.

1. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Κατά την παροχή περιεχομένου στην πλατφόρμα EASYADS ή ενεργώντας ως Εκδότης, σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που καθορίζονται από την Εταιρεία και τροποποιούνται περιστασιακά, συμφωνείτε να τηρείτε τον Νόμο και να σέβεστε τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας των άλλων. Η χρήση της υπηρεσίας, παρέχοντας περιεχόμενο και ενεργώντας ως Εκδότης, διέπεται συνεχώς και υπόκειται στους νόμους που αφορούν την Πνευματική Ιδιοκτησία. Συμφωνείτε να μην ανεβάσετε (upload), κατεβάσετε (download), μεταδώσετε (transmit), ή με όποιο άλλο τρόπο να διανείμετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο παραβιάζοντας τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων, εμπορικά σήματα ή άλλα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή/και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους Νόμους περί ιδιοκτησίας και χρήσης της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και των Πνευματικών Δικαιωμάτων, και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν παραβιάσεις των σχετικών Νόμων και για τυχόν παραβιάσεις των δικαιωμάτων τρίτων που προκαλείται από οποιοδήποτε περιεχόμενο που παρέχετε ή μεταδίδετε, ή παρέχεται ή μεταδίδεται χρησιμοποιώντας την Ταυτότητα Χρήστη σας (User I.D.). Το βάρος της απόδειξης ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο δεν παραβιάζει κανένα νόμο ή δικαιώματα τρίτων βαρύνει αποκλειστικά εσάς.

2. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Δεν θα παρέχετε τα παρακάτω είδη περιεχομένου. Συμφωνείτε να μην ανεβάσετε (upload), κατεβάσετε (download), μεταδώσετε (transmit), ή με όποιο άλλο τρόπο να διανείμετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο: (α) είναι συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, υβριστικό, απειλητικό (β) υποστηρίζει ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να συνιστά ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη, ή αλλιώς παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο δημοτικό, περιφερειακό, εθνικό ή αλλοδαπό δίκαιο και διατάξεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παραλαβή, μετάδοση, ή άλλη διανομή οποιουδήποτε τέτοιου υλικού με τη χρήση της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία προτίθεται να συνεργαστεί πλήρως με οποιαδήποτε όργανα της τάξεως και της δικαιοσύνης ή υπηρεσίες στο πλαίσιο έρευνας γύρω από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης ή οποιονδήποτε άλλων Νόμων εν ισχύ.

3. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Εταιρία έχει θεσπίσει ορισμένες διαδικασίες, που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τους ισχυρισμούς για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που συμβαίνουν στον Ιστότοπο ή με την χρήση της Υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων της Εταιρείας ή τρίτων ή νόμων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η πολιτική της Εταιρείας είναι η επιβολή αναστολής ή/και τερματισμού οποιουδήποτε Ιστότοπου ή Χρήστη της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία ερευνά κάθε αξιόπιστη καταγγελία παραβίασης των νόμων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Εάν διαθέτετε στοιχεία, γνωρίζετε, ή καλόπιστα πιστεύετε, ότι τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα τρίτων έχουν παραβιαστεί και θέλετε η Εταιρεία να ενημερώσει ένα συνεργάτη της να διαγράψει, να επεξεργαστεί ή να απενεργοποιήσει το εν λόγω υλικό, θα πρέπει να παρέχετε στην Εταιρεία όλες τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή ενός προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου του αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι έχει παραβιαστεί (β) τον προσδιορισμό του έργου με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που θεωρήθηκε ότι έχει παραβιαστεί, ή εάν πολλά έργα καλύπτονται από ενιαία καταγγελία, ένα αντιπροσωπευτικό κατάλογο των έργων αυτών (γ) προσδιορισμό του υλικού που φέρεται να έχει παραβιαστεί ή αποτελεί υποκείμενο παράνομων δραστηριοτήτων, και πρέπει να αφαιρεθεί ή να απαγορευθεί η πρόσβαση σε αυτό, καθώς και πληροφορίες εύλογα επαρκείς για τον εντοπισμό του υλικού από την Εταιρεία (δ) επαρκείς πληροφορίες που θα βοηθήσουν την Εταιρεία να επικοινωνήσουν μαζί σας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, και εφόσον υπάρχει, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ε) δήλωση ότι με καλή πίστη πιστεύετε ότι η καταγγελλόμενη χρήση του εν λόγω υλικού, δεν έχει επιτραπεί από τον κύριο κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, συνεργατών του, ή προβλέπεται από το νόμο και (στ) δήλωση, επί ποινή ψευδορκίας, ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ακριβείς, και ότι είστε εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου ενός αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι έχει παραβιαστεί. Για κοινοποίηση της καταγγελίας σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της Εταιρείας στη διεύθυνση:

EASYADS
Θέμιδος 10
Τ.Κ. 15124, Μαρούσι
email: info@easyads.gr

4. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει διαπιστώσει, σύμφωνα με την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι ένας Εκδότης ή Διαφημιζόμενος έχει εμπλακεί σε επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της πολιτικής της, πέραν των άλλων τυχόν διαθέσιμων επιβαλλόμενων μέτρων, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, αλλά όχι και την υποχρέωση, να τερματίσει τις παρεχόμενες Υπηρεσίες προς τον εμπλεκόμενο Εκδότη ή Διαφημιζόμενο χωρίς προειδοποίηση. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη χρήση της Υπηρεσίας ή /και της πλατφόρμας EASYADS.

Προκειμένου η Εταιρεία να διασφαλίσει ότι παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, μέσω της πλατφόρμας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία ή οι εκπρόσωποί της μπορούν να έχουν, κατά περίσταση, πρόσβαση στον λογαριασμό και τα αρχεία σας για να διερευνήσει καταγγελίες ή ισχυρισμούς χειραγώγησης ή παραβίασης των δικαιωμάτων τρίτων, ή άλλες μη επιτρεπόμενες χρήσεις της Πλατφόρμας και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να αποκαλύψει την ύπαρξη ή την διεξαγωγή μιας τέτοιας έρευνας, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το λογαριασμό σας ή την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα αμέσως, με ή χωρίς ειδοποίηση, και χωρίς ευθύνη απέναντί σας, εφόσον πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει κάποιους από τους Όρους Χρήσης, παρείχατε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παρεμβληθήκατε στη χρήση της πλατφόρμας EASYADS ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η Εταιρεία αποδέχεται και διαχειρίζεται αξιόπιστες, εύλογες και επαρκώς τεκμηριωμένες καταγγελίες από κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων ή τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, που αφορούν ιστοτόπους που συνεργάζονται με αυτήν και οι οποίοι φέρονται να συμμετέχουν στην πώληση πλαστών προϊόντων ή επιδίδονται στην πειρατεία πνευματικών δικαιωμάτων. Για να μπορεί η Εταιρεία να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε τέτοιες καταγγελίες, θα πρέπει οι παρεχόμενες πληροφορίες να περιέχουν τα παραπάνω περιγραφόμενα στοιχεία. Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της για την παραλαβή των παραπάνω καταγγελιών από τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, όπως ορίζεται παραπάνω.

Με την παραλαβή μιας αξιόπιστης καταγγελίας, η Εταιρεία είναι πιθανό να διεξάγει την κατάλληλη έρευνα σχετικά με την καταγγελία, όπως εάν ο καταγγελλόμενος Ιστότοπος έχει άμεση συμβατική σχέση μαζί της.

Η Εταιρεία μπορεί να λάβει μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς όμως να περιορίζεται μόνο σε αυτά, την αίτηση παύσης πώλησης πλαστών αγαθών ή τη συμμετοχή στην πειρατεία πνευματικών δικαιωμάτων, από τον καταγγελλόμενο Ιστότοπο, όπως επίσης την παύση τοποθέτησης διαφημίσεων στο συγκεκριμένο Ιστότοπο (ή τις ιστοσελίδες του), έως ότου διαπιστωθεί ότι ο καταγγελλόμενος Ιστότοπος (ή οι ιστοσελίδες του) δεν πωλούν πια πλαστά αγαθά ή ενέχονται στην πειρατεία πνευματικών δικαιωμάτων. Επίσης, μπορεί να αφαιρέσει τον καταγγελλόμενο Ιστότοπο από την πλατφόρμα EASYADS.

Με την παραλαβή μιας αξιόπιστης καταγγελίας, η Εταιρεία θα εξετάζει οποιαδήποτε αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία από τον καταγγελλόμενο Ιστότοπο, που θα αποδεικνύουν ότι δεν ενέχεται στην πώληση πλαστών αγαθών ή στην πειρατεία πνευματικών δικαιωμάτων.

Επιπροσθέτως, η Εταιρεία μπορεί επίσης να εξετάσει οποιαδήποτε αντεπιχειρήματα από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων στα αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται από τον καταγγελλόμενο Ιστότοπο για την υπεράσπισή του.

6. ΣΤΟΧΟΙ

Οι πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας αποσκοπούν στην εφαρμογή αποτελεσματικών και εύλογων πρακτικών που βοηθούν στην πρόληψη της συνεργασίας με Ιστότοπους που έχουν ως κύριο αντικείμενο την πώληση πλαστών αγαθών ή την εμπλοκή στην πειρατεία πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η δήλωση δεν έχει την πρόθεση να επιφορτίσει την Εταιρεία με την παρακολούθηση του συστήματός της για τον εντοπισμό ανάλογων Ιστοτόπων. Ομοίως, είναι κατανοητό ότι οι εθελοντικά ασκούμενες βέλτιστες πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, δεν πρέπει και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση ως βάση για οποιαδήποτε νομική ευθύνη ή την απώλεια οποιασδήποτε εφαρμοστέας ασυλίας από αντίστοιχη ευθύνη.